Kapcsolat

Adatkezelési információk

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése és megfelelő védelme iránt, amelyet a működése és a tevékenysége során törekszik érvényre juttatni.


Az OPTESZ OPUS Zrt., mint adatkezelő, a személyes adatok kezelése során minden esetben:
•    az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint
•    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény (Info tv.)

rendelkezései szerint jár el.

Személyes adat az érintett természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján a személy azonosított vagy azonosítható (pl. név, ügyfél azonosító, stb.).


Adatkezelő
Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Amennyiben Ön az OPTESZ OPUS Zrt.-vel jogviszonyba kerül, úgy az OPTESZ OPUS Zrt. e jogviszonyok vonatkozásában, az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelőnek minősül. 


Az adatkezelő adatai:
OPTESZ OPUS Energetikai Támogató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:    4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
Cg.:    09-10-000644;
Honlap:    www.opusoptesz.hu

Adatvédelmi tisztviselő
Az OPTESZ OPUS Zrt.-nél az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselő került kijelölésre. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 
Név:     Kertész és Társai Ügyvédi Iroda
Cím:     1066 Budapest Mozsár utca 16. VI. em.
E-mail:  adatvedelem@kpllc.hu

Adatkezelési Tájékoztatók


Az OPTESZ OPUS Zrt. az adatkezelései tekintetében – megfelelve a GDPR előírásainak – adatkezelési tájékoztatókat készített és tett elérhetővé az érintettek számára. Az egyes érintetti jogok, valamint azok gyakorlása tekintetében az egyes adatkezelési tájékoztatók tartalmaznak részletes információt. A nyilvános adatkezelési tájékoztatók az alábbiakban érhetőek el:

OPTESZ OPUS Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató

OPTESZ OPUS Zrt. Adatkezelési tájékoztató - kapcsolattartás részvényesekkel